Jak souvisí myšlenka "práv zvířat" s duchovní filozofií?

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Jak souvisí myšlenka "práv zvířat" s duchovní filozofií?

<<

 

ŽIVOT JE NEDĚLITELNÝ.  Tak jako jednotlivé sluneční paprsky nemohou existovat bez slunce samotného, nemohou existovat ani jednotlivé životy bez Života Celkového, protože ten je všeobsažný.

 

Athanasius Kircher pronesl kdysi velice důležitý citát: "Nechcete věřit, že tento můj malý globus povstal sám od sebe, a máte pravdu. Jak potom tedy můžete věřit, že jeho obrovský originál, který vidíte a obdivujete, povstal sám od sebe?!"

 

Vše hmotné v tomto našem světě neustále vzniká - a dříve či později opět zaniká, a mohlo být tedy logicky stvořeno jen "Něčím", co tomuto zákonu "vznikání a zanikání" nepodléhá - je tedy zřejmé, že Bůh, či chcete-li "Původní Síla", která vše stvořila, logicky nepodléhá času, tedy ani vzniku ani zániku, ale ani omezení prostorem, neboť kde je prostor, je pochopitelně i čas. Z této "Síly" jsme "utkáni" i my - momentálně hmotným zrakem nepostižitelní, my, kteří jsme tím pádem také nepodléhající času, tedy nikoliv my jakožto jen pouhá dočasná fyzická těla, ale věčné duše. Vše je tedy Jednota, byť navenek v mnoha oddělených životech, prvcích, a jednotkách.

 

Vše tedy pochází z jednoho Zdroje, a ať už tento Zdroj chápeme či nazýváme jakkoliv, je příčinou toho, že jsme v hloubi života spojeni všichni se vším v Jeden Život, a že Stvořitelská Energie je i naší podstatou. Naše životy tedy smrtí nekončí - pouze přecházejí do jiné podoby! Je-li vše Jeden Celek, pak kdekoliv způsobíme disharmonii, vrátí se logicky na nás, protože není nic mimo tento Jeden Život. Protože zmíněný "Původní Zdroj" nepodléhá času a prostoru, a je skutečně Jeden Jediný, potom je ve své podstatě absolutní rovnováhou, a potom také kdekoliv vyjde z jakékoliv "jednotky" (=člověka) Celkového Života k  vychýlení z této rovnováhy, která je zřejmě umožněna v rámci svobodné vůle a "životní školy" lidí, musí nutně později dojít ke "zpracování" této "výchylky" přímo v jejím původci, který nerovnováhu způsobil, neboť  vše je "utkáno z jednoho materiálu" a "záplata patří tam, kde se utvořila trhlina", nikoliv jinam.

 

Nenechme se zmást tím, že "poučení" se neprojevuje ihned - jak bylo řečeno, tento nám známý stav Bytí není pravděpodobně jediný, ale každý z nás má možnost nehmotné, nekonečné existence. Během vývoje, tedy dokud nedojde každý a každá z nás bodu přirozené harmonie se výsledky našeho konání vracejí zpět na původce. Tato skutečnost je v různých duchovně-filozofických naukách nazývána například  jako "zákon akce-reakce", nebo "zákon setby a sklizně", dále "zákon příčiny a účinku", "poslední soud" a podobně. Některé duchovní směry také učí o existenci tzv. "karmy" a "reinkarnace", kdy je odplata i odměna za vykonané skutky vracena člověku v příštím životě, přičemž se člověk zkušenostmi  v jednotlivých životech ve svém vědomí vyvíjí odbouráváním špatné i dobré karmy až do stavu možného "průchodu do dokonalé  dimenze, kde je život bez hmotného omezení a nikdy nekončí fyzickou smrtí". Jak to je, můžeme zkoumat, ale  obecně lze takto odhadovat či čerpat ze zkušeností těch, kteří "pootevřeli dvířka".

 

Toto se můžeme učit chápat. Můžeme objevovat hlubokou sounáležitost se všemi ostatními lidmi, se všemi zvířaty, stromy, rostlinami, nerosty, s živly, s celou živou planetou Zemí - a hlavně se Vším, Co její hranice nekonečně přesahuje!  Můžeme nacházet společný Základ všech a všeho, kdo /co je. Pak se v nás probudí bytostná potřeba vědomně vnímat, ochraňovat a zkvalitňovat Život ve všech jeho projevech a podobách. Pak budeme stále více spoluprožívat bolest všech ostatních tvorů a forem života a poznáme, že když činíme bolest druhému, činíme ji doslova (!!!) sobě, a naopak!

Zde začíná cesta PRAKTICKÉHO SOUCITU a úcty k veškerému Životu. Jednou z nezbytně důležitých součástí této cesty je i etické vegetariánství a osvobození zvířat z kruté nadvlády člověka.

 

Hledejme a vytvářejme tedy vždy a všude podmínky pro harmonické soužití všech a všeho, a tytéž hodnoty se pak budou  ZCELA  ZÁKONITĚ vracet i do našich životů, protože jak již bylo řečeno: Svět a Život v něm je Jeden a Nedělitelný.

-ze-

<<