Jsou a budou pokusy na zvířatech skutečně nezbytné?

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Jsou a budou pokusy na zvířatech skutečně nezbytné?

<<

 

ÚVOD

Pokusy na zvířatech jsou tématem, který si většina lidí nechce ani připustit do své mysli. Pokud si ho vyjímečně připustí, často se jej pak snaží co nejrychleji z mysli vytěsnit. Chceme-li však pomoci trpícím zvířatům, je nutné dveře k tomuto extrémně bolestivému tématu naplno otevřít.

 

Mnozí se možná rozhořčí ještě než začnou následující článek číst, a to především z té pozice, že zde "jistě chceme upřednostňovat život nějakých  laboratorních krys nad výzkumem léčby lidí a zachraňování jejich životů vědou". Toto téma však nelze takto jednoduše uchopit.

 

Tak tedy: Slovo "vivisekce" pochází z latiny a znamená cosi jako "řezat živou tkáň", a to v některých případech i bez narkózy. Historickým vývojem se tento výraz dnes obecně vnímá především jako označení pro pokusy na zvířatech.

 

Podle informací ochranářských organizací i veterinárních institucí z různých států světa, můžeme odhadovat, že  k a ž d o r o č n ě  zemřou v laboratořích  desítky milionů zvířat. Využívány jsou zde opice, králíci, myši, potkani a krysy, morčata, kozy, ovce, ptáci, ryby, koně, kočky, psi.......

 

V následujících řádcích se pokusíme velmi stručně shrnout problém v kostce a nastínit možnosti kde a jak může jednotlivec pomoci zabránit pokusům na zvířatech. Na tyto nebohé tvora je totiž potřeba prakticky myslet při našich každodenních volbách, nikoliv pouze 24. dubna, který je Mezinárodním dnem laboratorních zvířat.

 

 

KDE A PROČ DOCHÁZÍ K POKUSŮM NA ZVÍŘATECH ?   JAK MŮŽEME POMOCI?

 

- V e  s p o t ř e b n í m  p r ů m y s l u : Pro nás jakožto jednotlivce a běžné spotřebitele je tím myšlena především kosmetika a čistící prostředky, dále ostatní chemické prostředky, potravinářské výrobky, barviva na látky a podobně.

 

Při výzkumu škodlivosti těchto výrobků pro člověka jsou zvířatům podávány tyto látky a prostředky (šampon, prací prášek, pudr, barvivo do potravin, rtěnka...) v koncentrované podobě, a to injekčně, nuceným inhalováním, vpichováním, nanášením na strženou srst, kapáním do očí a podobně. Představíme-li si například prací prášek, který vypere do čista i tu nejzažranější špínu z prádla, není těžké si představit, jak asi ve zkoncentrované podobě působí po opakovaných dávkách na oko připoutaného králíčka? Mnoho a mnoho různých druhů zvířat je množeno, drženo a následně využíváno na testy, a nakonec, když jsou zvířata využita, bývají často utracena.

 

Jak můžeme pomoci: Nekupujme kosmetiku testovanou na zvířatech - vybírejme vždy tu, která má bezpečný a seriozní certifikát, že testována není. Nemusíme-li, nepoužívejme některou kosmetiku vůbec. Rovněž konvenční a testované čisticí prostředky nahraďme netestovanou ekodrogerií. Potraviny upřednostňujme bez barviv a umělých přísad. Oblečení kupujme z přírodních rostlinných materiálů.

 

 

- V   a r m á d ě :  Zvířata jsou zde využívána k vývoji nových typů zbraní, k testování účinků radiace, či chemických a biologických zbraní. Jelikož válka je potenciálně možná kdekoliv a kdykoliv, opodstatňují tyto pokusy všechny armády světa připraveností na ochranu svého národa v případě vojenského konfliktu.

 

Jak můžeme pomoci: Zapojme se do skupin na ochranu zvířat, které se v tomto směru již angažují. Podporujme svým hlasem to, aby vojenské výzkumy zatím alespoň vždy spadaly pod civilní kontrolu. Spolupracujme s obecným mírovým hnutím, jehož některým organizacím se již reálně podařilo zredukovat množství pokusných zvířat v armádě.

 

 

- V e   v ý z k u m u   ú č i n k ů   d r o g,   a l k o h o l u   a   c i g a r e t : Každý z nás ví, že kouření, pití alkoholu a užívání drog poškozuje naše zdraví a v některých případech nám tyto látky mohou způsobit i smrt. Mezi uživateli návykových látek je i mnoho mladých lidí, často takových, kteří se cítí jako "alternativní". V čem je ale jejich alternativa? V iluzorním pocitu nezávislosti a jinakosti s lahví alkoholu v ruce a s cigaretou v ústech? Skutečná nezávislost je vnitřní svoboda!

 

Pokud ale někdo všechny rozumné argumenty o poškozování svého zdraví přehlíží i nadále, je tu ještě jeden silný argument, proč se omamných látek vzdát: nepodporovat svými závislostmi pokusy na nevinných zvířatech. Při výzkumu vlivu tabáku na lidské tělo jsou zvířata nucena vdechovat cigaretový kouř přiváděný do plic speciálním náhubkem nebo hadičkou. Jedná se hlavně o opice, psi, králíky a kohouty. Těm jsou po několika měsících plíce vyjmuty a rozpitvány. Zkoumá se účinek jedů v cigaretovém dýmu, nových druhů cigaret a filtrů, léky pro odvykání kouření atd. Nejhorším následkem kouření je bezesporu rakovina, postihující zejména dýchací a trávicí ústrojí - ta je u těchto nebohých zvířat záměrně vyvolávána a podporována. Zvířata zde umírají v bolestech, které nejsou mnohdy ani zmírňovány tišícími prostředky, aby tak nebyly ovlibněny výsledky výzkumu.

 

U jiných zvířat je vypěstován návyk na alkohol a další drogy. Jedná se zejména o myši, krysy a opice, ale i o jiná zvířata. Probíhaly například pokusy, kdy byly zvířatům z těla každých 3-6 měsíců vyjímány části jater a svalů k prozkoumání vlivu návykové látky na organismus. Zkoumá se například i vliv alkoholu na potomstvo - gravidním samičkám je před oplodněním a po dobu gravidity  podáván alkohol a po narození či umělém vyjmutí mláděte se tito tvorečkové stávají předmětem výzkumu.

 

Jak můžeme pomoci: Mnozí lidé, zvláště mladí, mají sklon bagatelizovat situaci. Nelze zde však podléhat sladkému sebeklamu, že pokusy už jedou byly vykonány a "teď už je to tedy vlastně stejně jedno" - není to tak. Pokusy se opakují, aby se potvrdily předešlé výzkumy, aby se zkoumaly účinky nových cigaret a nových léků na nemoci přímo ale i nepřímo (!) s kouřením související. Nelze uvažovat ani o tom, že  "doma vypěstované kouření" nepodporuje pokusy na zvířatech - naopak - podporuje! Dokud budou lidé užívat jakékoliv návykové látky z jakýchkoliv zdrojů, bude to vždy mít nějaké následky a proto budou existovat pokusy. I kdyby však pokusy byly zastaveny a nehrazeny pokusy alternativními a nenásilnými, je tu ještě negativní vliv kouření na přírodu, nemoci a umírání nekuřáků kouřících pasivně, nebo zbytečnost zabírání zemědělské půdy pro tabák, v době, kdy velká část planety trpí hlady!!!!!!  Vegetariánský život je čistý život. Proto nekuřme, nepijme alkohol a neberme jakékoliv drogy, pak ubyde i pokusů a vůbec bolesti ve světě.

 

 

- V e   š k o l á ch   a   n a    u n i v e r z i t á ch : Mnoho zvířat je umučeno jako "živá školní pomůcka" při hodinách biologie. Tímto jsou děti vychovávány k pocitu nadřazenosti nad přírodou a k tomu, že zvíře je "věc" se kterou mohou libovolně nakládat.  Těžko ospravedlnitelné jsou však i pokusy na vysokých školách. Sami studenti, včetně těch bývalých, kteří již dnes vykonávají praxi ve svých oborech, potvrzují, že přínos nácviků chirurgických výkonů na zvířatech není tak velký, aby vivisekci ospravedlňoval. Mnoho studentů i profesorů po celém světě proto odmítá výuku s použitím vivisekce z etických důvodů.

 

Jak můžeme pomoci: Jste-li studenty či profesory, zvažte všechny možnosti alternativ. Existují simulační počítačové modely, videozáznamy již uskutečněných pokusů, či umělé modely atd. Není přece důvod opakovat již prozkoumané a to ještě navíc v množství naprosto zbytečném. Není to zase taková utopie - například Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové již mnoho let umožňuje vystudovat zcela bez pokusů na zvířatech, nebo bez jejich zabíjení za účelem pitvy!! (zdroj:Svoboda zvířat).  Na středních školách záleží na vedení školy a konkrétních vyučujících - pravda je však taková, že student má vždy právo odmítnout například pitvu, pokud bylo zvíře zabito pouze za tímto účelem. (zdroj: Svoboda zvířat).

 

 

- V   a u t o m o b i l o v é m    p r ů m y s l u :   Pro výzkum zvyšování bezpečnosti lidí v dopravních prostředcích jsou taktéž využívána zvířata. Ke zjištění účinku nárazu na živý organismus se používají zvířata fyziologicky nnejbližší člověku, tedy opice, prasata a psi. Připoutána na sedadla zkušebního modelu jsou posílána proti zkušební nárazové zdi, nebo jinému testovacímu automobilu. Ještě drastičtější jsou zkoušky hořlavosti materiálů a protipožární bezpečnosti, kdy jsou zvířata připoutána v automobilu, který je úmyslně zapálen. U zvířete uhořelého v modelu je pak zkoumán rozsah popálenin, množství spalin v dýchacím ústrojí a měří se doba, za jakou zvíře v hořícím automobilu zemře.

 

Jak můžeme pomoci: Snažme se o tomto tématu získat co nejvíce informací, například od erudovaných ochrnářských organizací ze zahraničí. Snažme se také získat co nejvíce informací přímo z firem vyrábějících automobily.  Spolupracujme s eticky založenými vědci a novináři a zjišťujme intenzivně zda, v jaké podobě a v jaké míře zde k pokusům dochází a jaké existují vůči nim altrnativy (např. použití umělých figurín, počítačových simulací atd.).

 

 

- V   l é k a ř s t v í :  Je téměř stoprocentně jisté, že právě tato konkrétní kapitola bude nejspornějším tématem v oblasti ochrany zvířat před pokusy, nebo možná v celé oblasti ochrany zvířat.  Dnes je již čím dál více lidí přesvědčeno, že testování kosmetiky, zbraní, či pracích prášků není rozhodně potřeba provádět na zvířatech.  Testování léků je však stále mnoha lidmi považováno za nezbytné - jsou zde předkládány ty nejsilnější argumenty, jako je nutný výzkum ochrany zdraví a života lidí a především dětí.  Tuto záležitost však nelze vnímat takto černobíle. Pojďme se na problém podívat poněkud diferencovaněji a v souvislostech.

 

Především zde více než jinde panuje zažitý, avšak ne zcela obhajitelný názor, že k tématu pokusů na zvířatech pro medicínské účely se může vyjadřovat pouze odborník. Jistě že medicína je obor nanejvýše důležitý, záslužný a po právu oceňovaný. Ale jako každý jiný lidský obor, je i medicína v neustálém vývoji. Každý člověk, tedy i neodborník, se může vyjadřovat k čemukoliv, čeho je součástí. Budeme-li volně citovat MUDr. Roye Kupsinela: "Nemusíte být zemědělec nebo kadeřník, abyste mohli vznášet námitky proti výsledkům jejich práce, právě tak nemusíte být meteorolog, abyste poznali, že venku prší, a nemusíte být vědcem, abyste mohli kritizovat vědu."  Kdyby se učitel choval ve škole hrubě k vašemu dítěti, také nemusíte být otitulovaný pedagog, abyste věděli co je dobré a co ne.

 

Kdo ze čtenářů těchto řádků si myslí, že celá tato úvaha je přitažená za vlasy, nechť promyslí následující: Není to historicky tak dávno, kdy se lékaři vysmívali svému kolegovi, který jim tvrdil, že je nutné si před operací mít ruce!! Ano - čtete dobře! Tenkrát se ještě mnoho nevědělo o bacilech atd....  A není tomu historicky tak dávno, kdy sami lékaři zpochybňovali nový a ještě plně neuznaný obor medicíny - chirurgii!!  A dnes sami lékaři nazývají chirurgii "královnou medicíny"!  A tak dost možná ti nejmladší ze čtenářů tohoto textu se v pokročilejším věku dožijí ještě toho, že pokusy na zvířatech v medicíně ustanou zcela, či dokonce již budou minulostí, na kterou se bude jen se studem vzpomínat.

 

Pojďme tedy přemýšlet:

Prvním a nejčastějším argumentem proti vivisekci zde bývá ten, že organismus zvířat se od organismu člověka liší, a to často značně. Proto jsou samozřejmě odlišné i jeho reakce. Svědčí o tom desítky na zvířatech "zaručeně otestovaných" léků, které musely být staženy z prodeje, protože zavinily zdravotní poškození a někdy i ohrozili na životě lidi, kteří je užívali!!

 

Například uklidňující lék Thalminoid, který byl lékaři předepisován těhotným matkám, měl za následek narození tisíců menátlně i fyzicky postižených dětí!! Lék Contergan pro zklidnění ledvin způsoboval naopak jejich otoky a dokonce selhání funkce.  Zvířatům neuškodil ani Phenacetin, avšak lidem poškozoval ledviny. Dále Urethane, což je lék proti leukémii, způsoboval lidem rakovinu jater. Famamil na revma způsobil ztrátu vědomí. Vitamin E Ferol způsobil smrt plodu u těhotných matek. Problémem je totiž i to, že často mohou i dva úzce příbuzné druhy, jako je například myš a krysa reagovat naprosto odlišným způsobem, natož porovnáme-li člověka a zvíře.

 

Například pro nemocné cukrovkou je jediným lékem inzulin - ten však způsobuje deformace u králíků a myší. Aspirin, pro člověka běžný lék, může kočku zabít. Ovce zase naopak může pozřít enormní množství arzenu a následky nevidno, zatímco člověka tento jed zabíjí. Je dávno prokázáno, jakým způsobem se virus AIDS šíří mezi lidmi, avšak šimpanzi, se kterými máme my lidé z 99% podobnou genetickou informaci, jsou-li nakaženi virem (včetně injekování), tato nemoc se u nich dále nijak nerozvíjí. Také fluorované uhlovodíky byly na základě pokusů na zvířatech považovány za bezpečné - a pak se staly jednou z příčin ozonové díry nad Antarktidou.

 

Druhým argumentem k zamyšlení je prevence. Ta by měla být v medicíně na prvním místě. Není tomu ovšem dosud tak. Osvěta je v tomto směru zoufale malá. Kolik jen lékařů či lékárníků podá člověku lék proti bolestem žaludku, aniž by se poctivě zajímali o to, co pacient jí. Je potřeba jít k příčinám, nikoliv pouze řešit následky!

 

Zkusme se na věc podívat ještě i takto: Existují komunity či kmeny lidí, kteří netrpí nemocemi, jakými trpíme my "západní lidé". Jak je to možné? Jiný životní styl, čistší vzduch, přirozenější strava, klidnější tempo, jinak laděná psychika, zdravé sociální vazby atd!!! 

 

Budeme tedy stále ničit své organismy narušováním ovzduší, vody, půdy, konzumováním nepřirozených potravin plných "éček", stresem či radiosmogem, nebo se postupně pokusíme odrazit ode dna a najít nový pohled na život, který převedeme v praxi? Existuji totiž Univerzální Zákony, které nás při jejich dodržování mohou vyvést z mnoha nemocí. Muselo by se o ně ale zajímat intenzivně lidstvo jako celek - to se ovšem neděje.

 

 

Co pokusná zvířata prožívají?

Pokusy znamenají pro zvíře pomalou otravu při zkouškách toxicity,  uměle vyvolaná nádorová onemocnění, vystavení zářením či vlivům chemikálií, utrpení při pokusech plastické chirurgie, utrpení při zkouškách transplantačních postupů, materiálů a technik pro implantaci náhradních kostí a kloubů, často končící smrtí a pitvou.  V některých případech bývá umrtvení či uspání pouze částečné a někdy je absence anestetik nutnou podmínkou k provedení pokusu.

 

V psychologických výzkumných ústavech jsou zvířata přiváděna do stavu zuřivosti, stresu, nebo úzkosti. Pomocí elektrod zavedených do mozku dostává zvíře elektrické šoky, když se pokusí například usnout, nebo dotknout misky s jídlem a podobně. Odnětí mláděte, tekutin, potrvy či kyslíku vyvolávají v oslabeném těle nebohého zvířete nepřirozené agresivní chování. Tyto pokusy jsou používány k vývoji léků proti nespavosti, bolestem či stresu. U deprimovaných, psychicky zcela zlomených zvířat pak dochází k disfunkcím pohybové koordinace, vnitřních orgánů, narušení rovnováhy a orientace, potlačení nebo úplné ztrátě smyslových vjemů a náhlým ztrátám vědomí.

 

Častým názorem (či spíše přáním) veřejnosti je, že zvířata při pokusech netrpí, což tak velmi často prostě není, neboť mnohdy nelze provést bezbolestný zásah do živého organismu, a to zejména při výzkumech v oblasti toxikologie, rakoviny, chirurgie, či záření. Je zde však ještě bolest psychická - ustájení zvířat, manipulace s nimi, nepřirozené podmínky, či samotná pouhá přítomnost člověka který na nich pokusy provádí je pro ně obrovským stresem.

Připojme ještě výrok profesora Pierra Crocea: "Používajíce špatný model k experimentu, činíme tuto metodu mylnou od jejího začátku. Jak tedy popsat vědeckým jazykem fakt experimentů na zvířatech? Nejpoužívanější definice je popis - metodologický omyl. Věda, která používá chybné metodologie, je vědou chybnou falešnou."

 

Jak můžeme pomoci:

- Vyhledávejme pravdivé a co nejpropracovanější argumenty vědců a ochranářských organizací proti opodstatněnosti pokusů na zvířetech a šiřme je mezi co největší množství lidí.

- Jste-li mladí a rozhodujete-li se o svém budoucím povolání, můžete se rozhodnout pro medicínu či jiný příbuzný obor a v praxi se pak zaměřit na vědecky podložené projekty s cílem minimalizovat a dlouhodobě pak i zcela odtranit pokusy na zvířatech. Pokud již praxi vykonáváte, přemýšlejte jak můžete pomoci v rámci své specializace. Hlavní úlohou lékařů je chránit zdraví zdravých, nikoliv pouze léčit nemocné.

- Jak již bylo řečeno - podporujme maximálně prevenci. Zkoumejme objektivně, proč některé komunity lidí z různých částí světa konkrétními nemocemi netrpí, zatímco jiné ano. Můžeme žít zdravým životním stylem. Tady ovšem pozor - pokud již léky berete, rozhodně je svévolně nepřestávejte brát bez doporučení lékařů. Pouze byste se tím ohrozili na zdraví či na životě, což nevede k ničemu dobrému!!!!!!!!!!! - problém je globálnější. Řešením je v celkovém přístupu lidstva při vyváženém poměru upřímné empatie a racionálního pohledu a z toho vyplývající snaha o postupné praktické zmírňování bolesti s naplňováním dlouhodobé vize úplného odstranění pokusů. Nutné bude i usilovat o výzkum v oblasti euroatlantické civilizace netradičních léčebných směrů, jako je čínská medicína, ayurvéda, bioenergoterapie, vnitřní hygiena organismu a jiné.

- Kdekoliv můžeme, vyjadřujme se pro používání alternativních pokusů bez zvířat, jako jsou: počítačové modely, používání metod testování na buněčných kulturách (in-vitro) - při této metodě používané lidské tkáně, buňky a orgány bezpečně ukazující reakci lidského organismu, dále umělé membrány, mechanické modely a simulátory, chromatografie a spektrometrie k rozdělení léků na jejich nejmenší molekulární úroveň ke zjištění jejich vlastností, klinické pozorování pacientů, či v případech zdraví přímo neohrožujících pokusech i testování na lidských dobrovolnících, ale rovněž již existující databanky výsledků již vykonaných pokusů, jejichž využívání zamezuje opakování pokusů již dříve provedených.

- Do boje proti vivisekci pro medicínské účely se nezapojují pouze "neuvědomnělí" pacienti. I mnozí lékaři se proti pokusům vymezují a označují je za zavrženíhodnou metodu výzkumu. Vzniklo i hnutí "Lékaři proti pokusům na zvířatech". To je velmi důležitý signál!

 

Avšak pozor: aby zde nedošlo k omylu, že autor těchto řádek propaguje jakési nesystematické a neracionální překmitnutí z bodu A do bodu B. Jde stále o to stejné: pěstovat v sobě živou etiku a na základě toho analyzovat současný stav, od něj se odrazit a minimalizovat bolest kde lze. V tomto bodě je pak nutná stabilizace a po ní opět analýza a následné minimalizování bolesti, a to postupně v takovýchto periodách až k jejímu úplnému vymizení na tomto poli. Na druhou stranu tento postup nelze brát jako ospravedlňování pomalého či téměř stagnujícího snažení v pohybu k cíli. Jednat je nutno co nejrychleji! Ovšem k tomu je nutnou podmínkou hnací síla - tedy právě ona živá etika. K té ale děti nejsou příliš vedeny na školách a často ani v rodinách, byť je to naprostý základ, který by měl být zcela upřednostňován před všemi popisnými obory. Je tedy třeba začít!!!

 

 

V   g e n e t i c e : Rozvoj moderní vědy nezná hranic. Objevem přenosu genetické informace se zcela změnila orientace lékařství, pěstitelství a chovatelství. Vznikl obor genetického inženýrství, jehož působením dochází k takovým změnám v samotné podstatě rostlinných a živočišných druhů, že je dnes jednoduše nemožné byť jen odhadnout jejich konečný důsledek.

Snaha o ovlivnění genů je motivována nejen možností zlepšit zdraví lidí, ale i touhou po větším zisku a pohodlí, tedy touhou po "růstu růstu".  Hrozí zde nebezpečí, že zvíře bude z tohoto úhledu pohledu vnímáno jako živý stroj pro využití člověkem - tedy v naprosto poddanou bytost bez identity. Těžko i odhadnout jaké dopady bude mít tento obor pro lidský rod. Zatím nám jej naznačují především scénáře sci-fi příběhů.

Ve fanatickém antropocentrismu bylo již kvůli tomuto oboru zdeformováno a znetvořeno mnoho zvířat, následně neschopných normálního života. Člověk se zde povyšuje do role stvořitele a hybatele věcí. A přitom sám člověk neví kdo je člověk.

 

 

P R O Č    I    N A D Á L E    E X I S T U J Í    P O K U S Y    N A   Z V Í Ř A T E CH ?

Pokusy na zvířatech stále existují z mnoha důvodů: Pro vědce, který pracuje celé roky s laboratorními zvířaty je prostě jednodušší již v zaběhnutých metodách dále pokračovat, než se učit moderní postupy a využívání alternativních metod. Nelze navíc vyloučit, že vědci, kteří možná i s dobrou vírou v pomoc člověku pokusy provádějí, jsou profesionálně deformováni a utrpení zvířat už si téměř neuvědomují.

Další důvodem mohou být peníze - nelze vyloučit že některé alternativní metody mohou být dražší, než pokusy na zvířatech. Kolik se ale vyplýtvá obrovských finančních zdrojů na různé ne zcela potřebné projekty a zrovna zde se peníze nenajdou?

Pokusy na zvířatech jsou rovněž obchodem - jde o byznys s rozsáhlým řetězcem vazeb. Obchoduje se s laboratorními zvířaty, s technickými prostředky na pokusy a především s informacemi a výrobními postupy.

Byť to bude znít mnohým až extrémě iracionálně a idealisticky, lidstvo zbloudilo ve svém vývoji. Pokud nebudeme hledat absolutní Esenci veškerého života, bude existovat utrpení, dnes zviditelněné mimo jiné i v podobě vivisekce. Proto zatím pokusy na zvířatech existují.

 

 

POZNÁMKA  ZÁVĚREM

Ještě jednou opakujeme, že jsme si vědomi v jistém slova smyslu krátkodobé a prvoplánové užitečnosti některých pokusů, avšak přesto nejsou jakožto harmonický prvek ve vývoji lidstva plně obhajitelné, neboť je to člověk, který porušil Zákony Života a je to opět člověk, který namísto aby poznával příčiny tohoto stavu, řeší většinou následky, a to navíc tak, že za jeho zbloudění trpí jiní.

 

Tolik zatím pro úvod do problému. Je-li kdo z vás čtenářů jakkoliv odborně zainteresován v oblasti pokusů na zvířatech, budeme rádi když se nám ozvete.

 -ze-

 

 V tomto článku byly použity texty z publikace "Animal s.o.s."

<<